การรับใช้ | Service

อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย  ฟีลิปปี 2: 4
ที่คริสตจักรสามัคคีธรรมเมืองใหม่ ความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแรงบันดาลให้เรารับใช้ผู้อื่น เราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่ต้องการสำแดงความรักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าต่อคนรอบข้าง โดยการประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าเป็นใคร และพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรเพื่อเรา

พันธกิจเมตตา

พันธกิจนักศึกษา (UCF)

การสอนภาษาอังกฤษ

Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Philippians 2:4
At New City Fellowship Church we are compelled by the love of Christ Jesus to serve those around us. We’re a community of faith that seeks to love those around us through the good news of who God is and what he has done on our behalf. The ministries of New City Fellowship Church are:

Mercy Ministry

University Christian Fellowship (UCF)

English Teaching