รู้จักเรา | About

คริสตจักรสามัคคีธรรมเมืองใหม่มีเป้าหมายให้สมาชิกใช้ชีวิตเพื่อนมัสการสรรเสริญพระเจ้า มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และรับใช้สังคม เป้าหมายเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำพันธกิจและการใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อเติบโตในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

At New City Fellowship Church, we live in worship of God, relationship with others, and service to the world. This is our purpose in ministry and it is our process of growing one another in our life in Christ.