นมัสการ | Worship

ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า จงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง   สดุดี 100: 1-2

ที่คริสตจักรสามัคคีธรรมเมืองใหม่ เรานมัสการร่วมกันทุกวันอาทิตย์ นอกจากนั้น คริสตจักรเห็นความสำคัญของการปลูกฝังชีวิตแห่งการนมัสการในสมาชิกทุกคนในทุกๆวัน เพราะเหตุว่า พระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อนมัสการและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรารู้จักความรักของพระองค์ และนมัสการพระองค์ตลอดไป

ตารางเวลาสำหรับวันอาทิตย์มีดังต่อไปนี้
นมัสการ  เวลา 10 น.
ประชุมพิเศษ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับตารางเวลาในช่องกิจกรรมและข่าวคราว)

คลิกเพื่อดูแผนที่

 

 

Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness; come before him with joyful songs. Psalm 100:1-2

At New City Fellowship Church we gather each Sunday to worship God as a church community but we also want to cultivate lives characterized by worship of God throughout each day of the week. God has created us for worship. We were made to have a relationship with God – to know his love and worship him forever.

On Sunday we meet together to worship God, receive teaching on how to live as disciples of Christ, pray for an encourage one another and to share in a meal together as a community.

We would love for you to join with us.

The Sunday schedule is as follows:
Worship
at 10 am
Special Meetings (see calendar of upcoming events for details)

click for map