The Creed

 

หลักข้อเชื่อคริสตจักร

• ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระคัมภีร์ซึ่งถูกเขียนขึ้นเป็นถ้อยคำของพระเจ้าโดยการดลใจจากพระวิญญาณบริสสุทธิ์และปราศจากข้อผิดพลาดในต้นฉบับพระคัมภีร์เป็นการเปิด เผยความจริงของพระเจ้าซึ่งจะไม่มีวันผิดพลาดและเป็นแบบฉบับแห่งความเชื่อและ การปฏิบัติในทุกเรื่อง

•เราเชื่อในพระเจ้าสามพระภาคซึ่งเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวผู้ทรงเป็นอยู่นิรันดร์ในสามบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

• เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยตนเองให้พ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าเว้นแต่จะพึ่งพาในพระเมตตาคุณของพระองค์

• เราเชื่อว่าความรอดนั้นเป็นมาจากพระเจ้าเพียงผู้เดียวโดยสิทธิ์ขาดที่จะทรงเลือกผู้ที่จะได้รับความรอดเราเชื่อว่าการทรงเลือกสรรของพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานแห่พระเมตตาคุณซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีหรือการมองเห็นล่วงหน้าว่า บุคคลนั้นจะมีความเชื่อ

• เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าซึ่งได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิและทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นเครื่องบูชาเพื่อ คนบาปทุกคนซึ่งเชื่อวาง ใจในพระองค์เท่านั้นจะได้รับความรอด

• เราเชื่อว่พระเจ้าทรงเมตตาสูงสุดและทรงสัตย์ซื่อต่อประชากรของพระองค์ไม่เพียงแต่เฉพาะบุคคลแต่ต่อครอบครัวต่อเนื่องไปยังลูกหลานที่สืบต่อกันมาตามคำ แห่งพันธสัญญาของพระองค์

• เราเชื่อว่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในคนของพระเจ้าและทรงประทานกำลัง สติปัญญาให้คนคยนั้นเชื่อวางใจในพระคริสต์และติดตามพระองค์

• เราเชื่อว่าเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาปรากฏพระองค์ในท้องฟ้าเพื่อทรงพิพากษามนุษย์ทุกคนและทรงรับคนที่ เชื่อวางใจไปอยู่กับพระองค์

• เราเชื่อว่าทุกส่วนในชีวิตของเราดำเนินไปเพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้าภายใต้ ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า

หลักข้อเชื่ออัครทูต

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า
พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
ทรงปฏิสนธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงกำเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี
ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปีลาตปกครอง
ทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณา   ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์
เสด็จลงสู่แดนมรณา
ในวันที่สามทรงคืนพระชนม์
พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์
ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด
จากที่นั่น พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์
และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์
ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน
การอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ
และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน

Statement of Faith

 

• We believe the Bible is the written word of God, inspired by the Holy Spirit and without error in the original manuscripts. The Bible is the revelation of God’s truth and is infallible and authoritative in all matters of faith and practice.

• We believe in the Holy Trinity. There is one God, who exists eternally in three persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit.

• We believe that all are sinners and totally unable to save themselves from God’s displeasure, except by His mercy.

• We believe that salvation is by God alone as He sovereignly chooses those He will save. We believe His choice is based on His grace, not on any human individual merit, or foreseen faith.

• We believe that Jesus Christ is the eternal Son of God, who through His perfect life and sacrificial death atoned for the sins of all who will trust in Him, alone, for salvation.

• We believe that God is gracious and faithful to His people not simply as individuals but as families in successive generations according to His Covenant promises.

• We believe that the Holy Spirit indwells God’s people and gives them the strength and wisdom to trust Christ and follow Him.

• We believe that Jesus will return, bodily and visibly, to judge all mankind and to receive His people to Himself.

• We believe that all aspects of our lives are to be lived to the glory of God under the Lordship of Jesus Christ.

The Apostles’ Creed

I believe in God, the Father almighty,
creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit
and born of the virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried;
he descended to hell.
The third day he rose again from the dead.
He ascended to heaven
and is seated at the right hand of God the Father almighty.
From there he will come to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic* church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.
*that is, the true Christian church of all times and all places